Radio Parliament 87.5 FM Bangkok

87.5 FM

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา คือสื่อนิติบัญญัติที่มีเอกลักษณ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมืองการปกครอง รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านนิติบัญญัติ

รายการหลัก
  • Inside รัฐสภา
  • ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล
  • มองรัฐสภา
  • ร้อยเรื่องเมืองไทย
  • กาลครั้งหนึ่ง..เมื่อวันนั้น
  • ท้องถิ่นบ้านเรา
การติดต่อ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต , กรุงเทพมหานคร 10300, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

All comments