Buddy Radio 104.5 FM

104.5-1 FM

ข้อมููลหลัก

บัดดี้เรดิโอ 104.5 MHz. หรือสถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง จ.ยะลา ออกอากาศ 24 ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข่าวสารข้อมูลจากภาครัฐเอกชน

การติดต่อ
ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

All comments